Lokalråd

Bestyrelsen i Engesvang Lokalråd 2018

Formand:
Joan Højlund
(Engesvang Boldklub)
Tlf. 61 55 68 88
E-mail: joanhoejlund@gmail.com

Næstformand:
Kai Pape
(personlig medlem)
Tlf. 29 68 20 04
E-mail: kai@kpvin.dk

Kasserer:
Martin Eriksen
(Ikast Værkerne)
Tlf. 21 66 01 52
E-mail: Fam-krat@post.tele.dk

Menig medlem
Knud Stilling
Tlf. 40 96 41 24
E-mail: K.stilling@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Britta Kidmose
(erhvervsforeningen)
Tlf. 20 21 22 89
E-mail: Britkidmose@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Allan Helstrup
(Skytteforeningen)
Tlf. 20 46 00 69
E-mail: allan@helstrup.dk

Bestyrelsesmedlem
Ella Rasmussen
(Pensionistforeningen)
Tlf. 52 38 25 71
E-mail: gammelskovgaard@gmail.com

Sekretær
Joan Højlund
(Engesvang Boldklub)
Tlf. 61 55 68 88
E-mail: joanhoejlund@gmail.com

Referater fra Lokalrådsmøder

ref. 190820

ref. 280120

ref. 091219

ref.190919

ref. 130419

ref. 031218

ref. 081018

ref. 060818

ref. 230418

ref. 280817

ref. 200417

ref. 230117

Status kærshovedgård januar 2018

Vedtægter for Engesvang Lokalråd

§1 Virkeområde

Engesvang Lokalråd har virkeområde i post nr. 7442 Engesvang

§2 Formål

Engesvang Lokalråd er partipolitisk uafhængigt og har til formål:

  • at være en ”paraply” som støtter op omkring det lokale arbejde der sættes i værk af de foreninger, institutioner, råd, selskaber mv. der er medlemmer af Lokalrådet.
  • at være initiativtager til projekter, som ligger uden for medlemmernes naturlige indsats- og arbejdsområder, og gennemføre disse med hjælp fra et eller flere af medlemmerne.
  • at være talerør for personer og interessegrupper.
  • at virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem Lokalrådets forskellige medlemmer.
  • at være talerør for sognets og medlemmernes anliggender overfor kommune, region og andre offentlige instanser, f.eks. LAG (landdistriktsudvikling).
  • at virke til fremme af samarbejdet mellem på den ene side Lokalrådets medlemmer og på den anden side erhvervslivet og de kommunale myndigheder med henblik på udvikling og styrkelse af Engesvang, Moselund, Skygge, Klode Mølle og Pårup.

§3 Medlemmer

Alle råd, institutioner, foreninger (dog ikke politiske) med almennyttige formål og vedtægter samt frivillige bestyrelser, og borgere i lokalrådets virkeområde kan blive medlemmer af Engesvang Lokalråd.
Andre interessegrupper kan optages af bestyrelsen.

§4 Økonomi

Engesvang Lokalråds økonomiske midler fremskaffes gennem kontingent fra medlemmerne og indtægter fra eventuelle selvstændige aktiviteter.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5 Kontingenter

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der betales kontingent for personlige medlemskab, Foreninger og Erhvervslivet.
Kontingent betales forud et år ad gangen.
I tiden fra Lokalrådets stiftelse til første ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af bestyrelsen.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest to måneder efter fremsendelse af opkrævning, kan af bestyrelsen slettes.

§ 6 Generalforsamling

Engesvang Lokalråds øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i januar kvartal og indkaldelse til medlemmerne sker skriftligt og om muligt elektronisk (e-mail) samt ved opslag i Lokalrådets virkeområde med 3 ugers varsel.
Indkaldelserne skal indeholde dagsorden.
Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes senest en uge før til medlemmerne elektronisk (e-mail). Alle rettidige modtagne forslag behandles på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst ¼ af medlemmerne kræver dette skriftligt med angivelse af dagsorden.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, herunder vedtægtsændringer.
5. Godkendelse af kontingent for næste år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af revisor samt suppleant.
8. Eventuelt.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, og hvert medlem har én stemme.
Vedtægtsændringer kan, når de er angivet i dagsordenen med deres fulde ordlyd, vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§8 Bestyrelse

Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer. Heraf vælges 5 medlemmer blandt udpegede repræsentanter fra råd, institutioner og frivillige foreninger, der er medlem af lokalrådet. 2 medlemmer vælges blandt de personlige medlemmer.
Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte. Dog kan også vælges ikke tilstedeværende personer, som skriftligt har indvilget heri.
Der vælges 1 suppleant blandt de personlige medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.
4 er på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, hvis medlemmer kan udpeges også uden for kredsen af Lokalrådets medlemmer.
Referater fra bestyrelsesmøderne skal offentliggøres på lokalrådets hjemmeside.

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes normalt kvartalsvis og i øvrigt efter behov.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§10 Forpligtelse

Engesvang Lokalråd tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§11 Opløsning af Lokalrådet

Beslutning om Lokalrådets ophør kan træffes på samme måde som gældende for vedtægtsændringer. Dog skal beslutningen bekræftes, stadig blot med simpel stemmeflerhed, på en efterfølgende generalforsamling afholdt mindst 2 og senest 4 uger senere.
Lokalrådets formue tilfalder almennyttigt formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 21. april 2008.
John Juul Eriksen

___________________________
Dirigent

Ændret ved den ordinære generalforsamling 20.1.2011

Keld Steen Nielsen

______________________________
Dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 30. januar 2014

______________________________ __________________________

Per Abildskov (Formand) Kaj Pape (Dirigent)

Ændret ved ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

____________________________ ___________________________

Per Abildskov (formand) Kaj Pape (dirigent)